Bacterial infections
Bacterial infections

Bacterial infections

Porcine proliferative enteropathies (PPE, ileitis), Swine dysentery.Colibacillosis, Salmonellosis... Chronic respiratory disease, Pasteurellosis, Infectious pleuropneumonia, Atrophic rhinitis...